Regulamin

 1. Przekazanie do serwisu sprzętu do naprawy lub zamówienie w serwisie towarów, oznacza przyjęcie przez Klienta wszystkich warunków, na podstawie których serwis świadczy usługi naprawy lub sprzedaży.
 2. Na każdy dostarczony do serwisu sprzęt Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy.
 3. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych oraz zgodności opisu i kompletności sprzętu (podajnik, instrukcje, płyty, kable, itd.).
 4. Jeżeli podczas przyjęcia Klient nie określi usterki może dodatkowo zostać obciążony kosztami wyszukania uszkodzenia.
 5. Po wykonaniu naprawy Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub w formie pisemnej pocztą elektroniczną.
 6. Informacje o aktualnym statusie sprzętu można uzyskać osobiście lub telefonicznie w godzinach urzędowania.
 7. Wraz z przyjęciem sprzętu do serwisu, Klient będzie obciążony kosztami otwarcia zlecenia w wysokości zgodnej z cennikiem obowiązującym w dniu przyjęcia sprzętu do naprawy.
 8. W przypadku, gdy po wstępnych oględzinach sprzętu i zaakceptowaniu przybliżonej ceny naprawy, Klient wycofa się z transakcji, będzie on obciążony kosztami dotychczasowego postępowania, oraz materiałów zamówionych lub zakupionych do danej naprawy.
 9. W przypadku niemożności wykonania naprawy w okresie objętym gwarancją na usługę, serwis ma 30 dni (od daty uznania naprawy gwarancyjnej za niewykonalną) na zwrot poniesionych przez usługobiorcę kosztów. Od kwoty zwrotu odliczony zostanie koszt otwarcia zlecenia wraz z ewentualnym kosztem materiałów eksploatacyjnych, jeśli takowe zostały zakupione do naprawy.
 10. Po zaakceptowaniu przez Klienta ceny usługi, karta naprawy stanowi umowę o dzieło na wykonanie tej usługi.
 11. Warunkiem wydania sprzętu jest zwrot oryginału potwierdzenia przyjęcia.
 12. Sprzęt zostanie wydany po uiszczeniu zapłaty gotówką lub przelewem.
 13. Na wymienione części i podzespoły Klient otrzymuje trzymiesięczną gwarancję pod warunkiem stosowania materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta sprzętu.
 14. W przypadku, gdy po zamówieniu towarów wymagających sprowadzenia, Klient wycofa się z transakcji, będzie on obciążony kosztem ww. zamówionych lub sprowadzonych towarów.
 15. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych. Zlecający zobowiązany jest wykonać kopię bezpieczeństwa.
 16. Zlecający oświadcza, że na oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu (komputerze) oraz pozostawione w serwisie celem instalacji posiada wszelkie licencje i jest jego właścicielem.
 17. Nieodebranie sprzętu w czasie miesiąca od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy powoduje naliczenie kosztów magazynowania w wysokości 10% wartości naprawy za każdy rozpoczęty miesiąc.
 18. Sprzęt nieodebrany w terminie trzech miesięcy od daty zakończenia lub rezygnacji z naprawy zgodnie z art. 180 K.C. będzie uznany za porzucony i zgodnie z art. 181 K.C. przechodzi na własność serwisu z tytułu zwrotu kosztów składowania oraz ewentualnej naprawy.
 19. Za nieuzasadnione wezwanie serwisu (w przypadku dojazdu do klienta na terenie Warszawy) pobierana jest opłata w wysokości 150 pln + VAT
 20. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie, aktualna wersja znajduje się zawsze na tej stronie.