Regulamin

Regulamin

 1. Przekazanie do serwisu sprzętu do naprawy lub zamówienie w serwisie towarów, oznacza przyjęcie przez Klienta wszystkich warunków, na podstawie których serwis świadczy usługi naprawy lub sprzedaży.
 2. Na każdy dostarczony do serwisu sprzęt Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy.
 3. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności opisu i kompletności sprzętu.
 4. Jeżeli podczas przyjęcia Klient nie określi usterki może dodatkowo zostać obciążony kosztami wyszukania uszkodzenia.
 5. Po wykonaniu naprawy Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub w formie pisemnej pocztą elektroniczną.
 6. Informacje o aktualnym statusie naprawy można uzyskać osobiście lub telefonicznie w godzinach urzędowania serwisu.
 7. W przypadku, gdy po wstępnych oględzinach sprzętu i zaakceptowaniu przybliżonej ceny naprawy, Klient wycofa się z transakcji, będzie on obciążony kosztami dotychczasowego postępowania oraz materiałów zamówionych lub zakupionych dodanej naprawy.
 8. Po zaakceptowaniu przez Klienta ceny usługi, karta naprawy stanowi umowę o dzieło na wykonanie tej usługi. Warunkiem wydania sprzętu jest zwrot oryginału potwierdzenia przyjęcia.
 9. Sprzęt zostanie wydany po uiszczeniu zapłaty gotówką lub przelewem w formie przedpłaty.
 10. Na wymienione części i podzespoły Klient otrzymuje trzymiesięczną gwarancję pod warunkiem stosowania materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta sprzętu.
 11. W przypadku, gdy po zamówieniu towarów wymagających sprowadzenia, Klient wycofa się z transakcji, będzie on obciążony kosztem w/w zamówionych lub sprowadzonych towarów.
 12. W przypadku niemożności realizacji naprawy w ramach gwarancji na wykonaną już usługę, serwis ma 30 dni od daty uznania naprawy gwarancyjnej za niewykonalną na zwrot poniesionych przez usługobiorcę kosztów.
 13. Wszelkie odstępstwa od opisanych procedur wymagają formy pisemnej (np na formularzu przyjęcia sprzętu) oraz muszą zostać zaopatrzone w czytelne podpisy obu stron pod rygorem nieważności.
 14. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Zlecający zobowiązany jest wykonać kopię bezpieczeństwa.
 15. Zlecający oświadcza, że na oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu (komputerze)posiada wszelkie licencje i jest jego właścicielem.
 16. Nieodebranie sprzętu w czasie miesiąca od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy powoduje naliczenie kosztów magazynowania w wysokości 10% wartości naprawy za każdy rozpoczęty miesiąc.
 17. Sprzęt nieodebrany w terminie trzech miesięcy od daty zakończenia lub rezygnacji z naprawy zgodnie z art 180 K.C będzie uznany za porzucony i zgodnie z art.181 K.C.przechodzi na własność serwisu z tytułu zwrotu kosztów składowania oraz ewentualnej naprawy.
 18. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie Aktualna wersja znajduje się zawsze na stronie :WWW.ABCDATA-SERWIS.PL